Hosting

<section class="row pricing-tabs-section">
<div class="container">
<div class="row section-title text-center">
<h2>Pricing</h2>
</div>
<!-- Nav tabs -->
<ul class="nav nav-tabs pricing-tab" role="tablist">
<li role="presentation" class="active"><a href="#pricing-tab1" aria-controls="pricing-tab1" role="tab" data-toggle="tab">WordPress Hosting</a></li>
<li role="presentation"><a href="#pricing-tab2" aria-controls="pricing-tab2" role="tab" data-toggle="tab">Shared Hosting</a></li>
<li role="presentation"><a href="#pricing-tab3" aria-controls="pricing-tab3" role="tab" data-toggle="tab">VPS Hosting</a></li>
<li role="presentation"><a href="#pricing-tab4" aria-controls="pricing-tab4" role="tab" data-toggle="tab">Dedicated Hosting</a></li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content pricing-tab-contents">
<div role="tabpanel" class="tab-pane active fade in" id="pricing-tab1">
<div class="row">
<div class="col-sm-4 pricing-plan green">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Personal</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>30GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>400,000</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>2 Sites</strong></li>
<li><strong>1 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>2 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>20 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan primary">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Studio</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>100GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>2 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>10 Sites</strong></li>
<li><strong>2 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>5 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>60 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan blue">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Agency</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>500GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>10 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>50 Sites</strong></li>
<li><strong>5 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>10 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>240 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="pricing-tab2">
<div class="row">
<div class="col-sm-4 pricing-plan green">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Personal</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>30GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>400,000</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>2 Sites</strong></li>
<li><strong>1 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>2 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>20 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan primary">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Studio</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>100GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>2 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>10 Sites</strong></li>
<li><strong>2 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>5 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>60 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan blue">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Agency</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>500GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>10 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>50 Sites</strong></li>
<li><strong>5 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>10 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>240 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="pricing-tab3">
<div class="row">
<div class="col-sm-4 pricing-plan green">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Personal</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>30GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>400,000</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>2 Sites</strong></li>
<li><strong>1 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>2 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>20 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan primary">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Studio</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>100GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>2 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>10 Sites</strong></li>
<li><strong>2 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>5 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>60 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan blue">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Agency</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>500GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>10 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>50 Sites</strong></li>
<li><strong>5 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>10 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>240 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div role="tabpanel" class="tab-pane fade" id="pricing-tab4">
<div class="row">
<div class="col-sm-4 pricing-plan green">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Personal</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>30GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>400,000</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>2 Sites</strong></li>
<li><strong>1 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>2 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>20 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan primary">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Studio</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>100GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>2 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>10 Sites</strong></li>
<li><strong>2 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>5 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>60 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4 pricing-plan blue">
<div class="pp-inner row">
<h2 class="h4 pp-title">Agency</h2>
<ul class="nav pp-list">
<li><strong>500GB SSD</strong> Storage</li>
<li><strong>10 Millions</strong> Monthly Visitors</li>
<li>Up to <strong>50 Sites</strong></li>
<li><strong>5 Google Apps</strong> for Work user accounts</li>
<li>Malware Detection &amp; Removal for <strong>10 Sites</strong></li>
</ul>
<div class="media hst-plan-price">
<div class="media-body">
<span class="price"><sup>$ </sup>240 <sub>monthly</sub></span>
</div>
<div class="media-right"><a href="#" class="btn btn-default">choose plan</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

Công ty TNHH Chồi Xanh Media

Chuyên thiết kế web và cung ứng các giải pháp thương mại điện tử

Sales: 334 Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Website: choixanh.net

Không bỏ qua tin tức khuyến mãi của Chồi Xanh, đăng ký nhận bản tin!

TOP